Speelgoed, advies/coaching & kenniscentrum voor het hele gezin
                        

Doelstelling

Hulp krijgen is geen falen, maar een teken dat je er niet alleen voor staat!!!


 

De speelgoedbank-Achterhoek heeft als doelstelling kinderen, komende uit gezinnen met een laag tot minimaal bestedingsbudget, te voorzien van gebruikt en nieuw speelgoed en hen en hun ouders te ondersteunen in hun ontwikkeling op het gebied van zelfbeeld, beeld van de maatschappij en hun plek hierin, fysiek en mentaal, talenten onderzoeken, maar ook het leren van budgetteren en omgaan met alledaagse financiën, conflicten en problematiek.

Voor het speelgoed, maar ook financiën is de speelgoedbank afhankelijk van wat er door bedrijven en particulieren wordt gedoneerd. 

De coaching is ook toegankelijk voor mensen wie geen kinderen hebben, maar wel aan de criteria voldoen. Kijkt u op de pagina diensten en aanmelden, neem gerust contact op voor uw mogelijkheden of loopt u even binnen. (mogelijk zodra er een locatie is)


Leest u hieronder onze onderbouwing: 

Een gezin kan om allerlei redenen niet genoeg bestedingsruimte hebben. Hierbij kan u denken aan bijstand, baanverlies, scheiding, ziekte, schulden, maar ook het moeten vluchten uit oorlog en conflictgebieden enz....enz..... (Er wordt dus niet gekeken naar het inkomen, maar naar wat er uiteindelijk onder de streep, aan het einde van de maand, overblijft)


                                    !!!Wat de reden ook is, een kind mag hier nooit de dupe van zijn!!!


Naast het uitdelen van speelgoed zal de speelgoedbank tevens sport, spel, knutsel en voorleesmiddagen gaan organiseren. Op deze middagen kunnen de kinderen 'gewoon' zichzelf zijn, zonder dat iemand over hen oordeelt (te denken aan oordelen over ras, afkomst, geloof,huidskleur of maatschappelijke status enz...) en nieuwe vaardigheden aanleren, deze zijn zowel fysiek als sociaal. In groepsverband leren kinderen zo ook, spelenderwijs, hoe bepaalde sociale processen werken buiten hun vertrouwde omgeving. Hierdoor zal het zelfbeeld positief blijven/worden, maar ook het beeld dat zij wellicht hebben van de maatschappij en hun plek hierin. Ook kunnen de kinderen leren hoe om te gaan met interne en externe conflictsituaties en hun eigen kwaliteiten ontdekken.

Het leren begint al met de puntentoewijzing. 

Elk kind ontvangt bij inschrijving een bepaald aantal punten, welke zij gedurende een jaar kunnen inwisselen voor speelgoed. Op deze manier leren kinderen "spelenderwijs" budgetteren en kritisch te zijn over hun eigen uitgaven. Wellicht zal er in de toekomst een soort spaarsysteem worden ontwikkeld waarbij de kinderen tijdens de sport en spelmiddagen extra punten kunnen verdienen. 

Binnen de speelgoedbank-Achterhoek is iedereen gelijk en heeft iedereen gelijke kansen.

Tevens zal de kinderen de mogelijkheid worden geboden deel te nemen aan culturele of historische uitstapjes. Hierbij kan gedacht worden aan musea-bezoek, maar wellicht ook een uitstapje naar een boer welke over zijn bedrijf en product kan vertellen. Een instelling welke zich ontfermt over dieren kan de kinderen leren hoe met dieren om te gaan, waar een bioloog weer kan vertellen over alles wat de natuur ons te bieden heeft. Ook kan een cultureel uitstapje de kinderen een andere kant van het leven laten zien. Hoe leven anderen en hoe gaan deze mensen met de dagelijkse dingen om en hoe staan zij in verhouding tot hun eigen 'cultuur'. 


Ook aan de pappa's en mamma's is gedacht. Voor hen zal coaching in het leven worden geroepen.

 

Soms vinden mensen het niet prettig of onduidelijk om met een overheidsinstantie of schuldeiser te communiceren waardoor problemen ontstaan of groter kunnen worden. De speelgoedbank wil de mensen van advies voorzien over hoe met rekeningen, conflicten, schuldeisers/overheid om te gaan, maar ook met problemen van alledag waardoor mensen het gevoel kunnen hebben de regie over hun eigen leven niet meer in handen te hebben. De speelgoedbank kan de mensen advies geven en evt. doorverwijzen naar het juiste adres met de juiste papieren en vragen.

De coaching wordt gedaan door een zeer ervaren vrijwilliger.

Huisbezoek is mogelijk, wel worden hiervoor reiskosten rekening gebracht.


Ondersteuning en/of advies:

Voor de ouders van de kinderen, maar ook wanneer u geen kinderen hebt maar wel aan de criteria voldoet kent de speelgoedbank Oost Achterhoek een coachingsmogelijkheid.

Wat mag u hierin verwachten?

De coaching is bedoeld om u op weg te helpen bij allerlei aspecten welke u het gevoel kunnen geven de regie niet in eigen hand te hebben of aan het verliezen bent.

De coaching wordt gegeven door een ervaren vrijwilliger welke u kan helpen met:

Schrijven van brieven aan schuldeisers, instanties en overheid,

Hoe te overleggen met overheid (belastingdienst, gemeente),

Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belasting,

Informatie over schuldsanering en stadsbank,

Budgettering van uw maandelijkse financiën (u komt maandelijks geld te kort en wilt hier inzicht in),

Hoe om te gaan met conflictsituaties,

Het juiste adres vinden voor hulp bij welk persoonlijk probleem dan ook (financieel, huiselijk geweld, conflict in uw buurt, tiener zwangerschap, seksuele geaardheid enz....enz....)


De speelgoedbank-Achterhoek is volledig afhankelijk van gemeentelijke subsidie, giften en donaties.


Al het werk zal op vrijwillige basis geschieden. Elke vrijwilliger zal een contract met de gedragscode vrijwilligers ontvangen.


Vertrouwenspersoon:

Binnen de speelgoedbank is een vertrouwenspersoon aanwezig. 

Zowel vrijwilligers als cliënten kunnen zich tot de vertrouwenspersoon wenden wanneer zij een geschil of probleem binnen de speelgoedbank Oost Achterhoek ervaren en hier onderling niet uitkomen. 

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en zal uw gegevens en/of klachten, mits hiertoe wettelijk verplicht, nooit met derden delen.


Er zal gewerkt worden met VOG's (bewijs goed gedrag), gedragscodes en veiligheidsprotocollen om ieders rechten en veiligheid te kunnen waarborgen.

Voor de vrijwilligers is via de gemeente Winterswijk een WA-verzekering afgesloten.


Gedoneerd speelgoed:

Alle gedoneerde speelgoed wordt automatisch eigendom van de Speelgoedbank-Achterhoek.

Het staat de speelgoedbank vrij hiermee om te gaan zoals dit binnen de Speelgoedbank past. De doelstelling is dat het speelgoed wordt geschonken aan de ingeschreven deelnemende kinderen, echter kan het zijn dat een overschot aan een andere stichting/organisatie  wordt gedoneerd of verkocht om geld te genereren om onze activiteiten te kunnen bekostigen.

Bij opheffen van de Speelgoedbank zal er tijdens een openbare markt een verkoop worden gehouden om evt. openstaande kosten en/of verkregen subsidies af te dekken. In het geval van het opheffen van de stichting in zijn algemeenheid zal een evt. financieel overschot en het nog overgebleven speelgoed worden gedoneerd volgens de Anbi-voorwaarden. In alle andere gevallen zullen alle financiële middelen in de stichting blijven voor toekomstige doeleinden.Beschikbare downloads:  • kvk: 67984118
  • rsin: 857253244
  • Bank: NL40 RABO 0318 1082 16  

            T.n.vStichting Ockie

 
Opbellen
E-mail
Info